Pwosesis aplikasyon Sitwayènte nan Saint Lucia


Pwosesis aplikasyon Sitwayènte nan Saint Lucia


Sitwayènte a pa Komisyon Konsèy Envestisman ap konsidere yon aplikasyon pou sitwayènte ak rezilta a pouvwa swa dwe bay, refize oswa reta pou kòz, yon aplikasyon pou sitwayènte pa envestisman. 
 • Tan an mwayèn pwosesis soti nan resevwa yon aplikasyon nan notifikasyon nan rezilta a se twa (3) mwa. Ki kote, nan ka eksepsyonèl, li espere ke tan pwosesis la pral pi long pase twa (3) mwa, yo pral enfòme ajan otorize a sou rezon ki fè yo te prevwa reta a.
 • Yon aplikasyon pou sitwayènte pa envestisman dwe soumèt nan fòm elektwonik ak enprime pa yon ajan otorize sou non yon aplikan.
 • Tout aplikasyon yo dwe ranpli an anglè.
 • Tout dokiman yo soumèt ak aplikasyon an dwe nan lang angle a oswa yon tradiksyon otantifye nan lang angle a.
  • NB: Yon tradiksyon otantifye vle di yon tradiksyon fèt swa pa yon tradiktè pwofesyonèl ki ofisyèlman akredite nan yon tribinal lalwa, yon ajans gouvènman, yon òganizasyon entènasyonal oswa menm enstitisyon ofisyèl, oswa si fèt nan yon peyi kote pa gen tradiktè ofisyèl ki akredite, yon tradiksyon ki fèt pa yon konpayi ki gen wòl oswa biznis ki ap fè tradiksyon pwofesyonèl.

Pwosesis aplikasyon Sitwayènte nan Saint Lucia

 • Tout dokiman sipò obligatwa yo dwe tache ak aplikasyon yo anvan yo ka trete pa Inite a.
 • Tout aplikasyon yo dwe akonpaye pa pwosesis ki pa ranbousab ki nesesè yo ak frè dilijans pou aplikan direktè lekòl la, mari oswa madanm li ak chak lòt ki kalifye depandan.
 • Fòm aplikasyon enkonplè yo pral retounen nan ajan otorize a.
 • Kote yo te akòde yon aplikasyon pou sitwayènte pa envestisman, Inite a ap notifye ajan otorize a ke yo dwe peye envestisman ki kalifye yo ak frè administrasyon obligatwa gouvènman an anvan yo ka akòde Sètifika Sitwayènte a.
 • Kote yon aplikasyon te refize, aplikan an ka, alekri, mande yon revizyon pa Minis lan.